Komunistické hnutie má 170 rokov

            V polovici 19.storočia nastal v západnej Európe nárast buržoázno-demokratického hnutia. Stále väčšiu aktivitu prejavoval aj proletariát, ktorý si uvedomoval svoje postavenie a svoje ciele. V tej dobe začali vznikať rôzne organizácie robotníkov, tajné spoločenstva, sektárske krúžky, ktoré nemali vyhranený program svojej činnosti. Boli zväčša pod vplyvom utopických myšlienkových prúdov a maloburžoáznych socialistov.

            Medzi nimi sa vyčleňoval „Zväz spravodlivých“, ktorý mal odnože v niekoľkých krajinách. Začiatkom roku 1847 do neho vstúpili aj Marx a Engels a začali sa podieľať na jeho reorganizácii. V tom istom roku sa v Londýne uskutočnil kongres, na ktorom bolo rozhodnuté premenovať združenie na „Zväz komunistov“. Tak bola založená prvá medzinárodná robotnícka organizácia, ktorá vyhlásila vedecký komunizmus za svoj bojový prápor. Bol to vlastne začiatok zjednotenia marxizmu s robotníckym hnutím.

            V jesení toho istého roku sa v Londýne uskutočnil aj 2.kongres „Zväzu komunistov“. Podľa slov B.Engelsa to bol faktický prvý medzinárodný kongres proletariátu. 

Marx a Engels dostali úlohu vypracovať dokument, v ktorom sa pred celým svetom jasne a otvorene vyjadria ciele komunistov. Začiatkom roka 1848 bol taký dokument vydaný. Bol to „Manifest Komunistickej strany“.

                                                                                                                           Pavol Suško 

Pomýlení“ až za hranicu zdravého rozumu

          Možno aj jednoznačnejšie, ale vulgárnejšie, by sa dalo nazvať myslenie a konanie takých ľudí ako sú tí, ktorí dnes z Prahy cez Poľsko „konštruujú“  kauzu okolo bývalého československého premiéra Štrougala. Pokus o trestné stíhanie bývalého ministra vnútra Československa za to, že údajne  na poľsko – československej hranici kedysi zahynuli štyria Poliaci pri pokuse prejsť hranicu. A.  Štrougal bol vtedy ministrom vnútra...

            Predstavte si dnes situáciu, ktorá už ani nie je tak neobvyklá. Niekto si nechá strážiť svoj oplotený objekt tak, že do vnútra dá dvoch pitbulov. Na každej strane plotu je označenie, že objekt je strážený psami. Ak vnikne zlodej, alebo osoba s inými úmyslami ako kradnúť do tohto objektu a „zadrhnú“ ho pitbuly, budú  majiteľa trestať?

           Druhý príklad. Tí, čo boli dlhodobejšie v USA, ale aj tí, čo sa zaujímajú o tamojšie pomery vedia, že policajti tam majú /v porovnaní s našimi/ oveľa väčšie právomoci v jednaní s ľuďmi. Ak vás zastaví policajná hliadka, čo i len kvôli dopravnému priestupku alebo kvôli podozrivému správaniu,  nariadi vám vystúpiť z auta, oprieť sa o kapotu a dať ruky za hlavu, tak to všetci pokorne urobia. Pri seba menšom podozrivom pohybe zadržaného môže policajt použiť zbraň. Všetci domáci to vedia a pravidla rešpektujú. Neviem, koľkých policajtov odsúdili za použitie zbrane podľa svojich právomoci?

            V oboch uvedených prípadoch „poškodení“ vedia, čo bude nasledovať, ak prekročia výstrahu či pravidlo.

            Pohraničné oplotenia v období „studenej vojny“ tu boli a mali svoju príčinu vo vtedajšej politike oboch blokov. Každý však vedel, na čo slúžia a každý vedel pravidla i následky ich porušenia. Kde je teda „zdravý rozum“, ak sa niekto po 52 rokoch snaží „vykonštruovať“ trestné stíhanie bývalého ministra vnútra, ktorý ani nemá priamy podiel na smrti utečencov, ktorí museli vedieť čo riskujú a „do čoho idú“.

           Súdnym ľuďom by malo byť jasné, že tu nejde o Štrougala. Tu ide o to, nájsť ďalší „pseudo argument“ o „zločinnosti komunistického režimu“, ako aj o „bezohľadnosti a cynizme“ jeho funkcionárov“.

            Asi treba pripomenúť i to, že začiatok „studenej vojny“ a s ňou spojený vznik “železnej opony“ je spojený s vystúpením britského premiéra Winstona Churchila 5.marca 1946 /v americkom Fultone/, a nie Čechoslovaka Štrougala, či iného politika z východu. 

                                                                                                               Pavol Suško

Prichádza čas pre socialistickú alternatívu.

     Vážení občania, ani sociálna demokracia, podobne ako iné strany, ako verný spojenec kapitalu, vám už dnes nemôže garantovať prijateľné ceny energií, (ktoré mimochodom na svetových trhoch, už celú dekádu výrazne klesajú) a ani do budúcna nedokáže zabezpečiť rozvoj a slušný život pre všetkých. Občan je dnes zdieraný a platí stále viac, pretože chamtivosť a okrádanie je v kapitalizme bežné a dnes, akoby sa znova utrhli z reťaze. Toto je vážna systémová kríza, ktorá sa už nijako nedá opraviť. Preto sa tlak na vaše financie, bude neustále stupňovať a každým dňom môžete očakávať nové a nové útoky, na svoje peňaženky. Bohužiaľ, ani dnešná bezzubá či pravicová opozícia, nemá žiadne reálne riešenia. Práve naopak, ona len bezcitne zneužíva  zlé sociálne rozpoloženie a oprávnený hnev občanov. Ale jej neschopnosť a "šafárenie", by znamenali zánik sociálneho štátu, so všetkými dôsledkami. Preto je opäť  raz nevyhnutné, dať priestor skutočnej socialistickej ľavici. Strane, ktorá nemá väzby na kapitál ani oligarchiu a v minulosti dokázala ľuďom zabezpečiť prácu, základné životné potreby a pokojný život v mieri. KSS vždy stála na strane pracujucich a stála v čele boja, proti fašizmu. Áno, už bezmála 100 rokov, sme poslušnou kolóniou západu, ktorá stratila právo rozhodovať o svojom osude. Teda okrem 4 desaťročí po druhej svetovej vojne, keď sme si dokázali vybudovať vlastné hospodárstvo a sami si organizovať svoj život bez dlhov. Ale myšlienka socializmu, aj napriek nenávistnej propagande nezanikla.  Stále žije a dnes opäť vystupuje do popredia, ako  jediná spravodlivejšia alternatíva, života našej spoločnosti....

PhDr. Jozef Hrdlička - predseda KSS

Spomienka na 120. výročie narodenia Karola Šmidkeho.

     Neschopnosť všetkých ponovembrových vlád v Čechách i na Slovensku, v kontexte  neschopnosti neoliberalizmu v Európe i vo svete, zásadne  riešiť problémy bežných ľudí a naopak, roztváranie sa sociálnych nožníc plodí vzkriesenie nezdravých extrémistických, ba dokonca fašistických síl. Extrémistické  hlasy  zaznievajú  už z mnohých krajín Európy, Slovensko nevynímajúc. Táto neschopnosť je už takmer tri desaťročia sprevádzaná vulgárnym a primitívnym antikomunizmom a prekrúcaním historických faktov čoho dôsledkom je aj strata historickej pamäte našich národov. Toto všetko  výrazne posilňuje spomínané extrémistické tendencie. V zápase s nimi  je nevyhnutná obnova historickej pamäte a v jej kontexte zdôraznenie historických súvislostí a paralel s našou prítomnosťou.

     Pred nedávnom, 21. januára sme  mali jednu z takýchto  príležitosti.  Pripomenuli sme  si 120. výročie narodenia významného slovenského, a možno povedať aj československého, antifašistu akým bol Karol Šmidke. Osobnosť na ktorú síce slovenská historiografia nenazerá negativisticky, no akoby zo strachu nad komunistickou identitou Karola Šmidkeho, bráni uznaniu jeho zásluh a uznaniu významného miesta v dejinách. V tejto súvislosti za objektívnu zmienku stojí fakt, že súčasný slovenský premiér Róbert Fico, vo svojich prejavoch pri príležitosti osláv Slovenského národného povstania, hádam vždy s úctou spomenul mená tých najvýznamnejších slovenských antifašistov ako boli Karol Šmidke, Gustáv Husák či Laco Novomeský. No takmer vždy so značnou dávkou opatrnosti ich nazval ľavičiarmi, zrejme preto, lebo nazvať ich komunistami by odporovalo módnemu trendu, že všetko čo má prívlastok komunistické je zlé.

     Mnohí ani nevedia, že Karol Šmidke sa narodil v roku 1897 vo Vítkoviciach,  ktoré sú časťou dnešnej Ostravy, teda na území Českej republiky. Zrejme aj tento fakt predurčil Šmidkeho k zápasu za bratské a rovnoprávne spolunažívanie Čechov a Slovákov. Pochádzal zo zložitých sociálnych pomerov, charakteristických pre väčšinu ľudí žijúcich v habsburskej monarchii,  ktorej dni už boli spočítané. Vyučil sa za banského stolára a po skončení prvej svetovej vojny toto remeslo vykonával v Banskej Štiavnici. Táto etapa jeho života a nespravodlivý život v podmienkach prvej ČSR, v ňom vzbudzovala a aj zapálila plameň nutnosti sociálneho zápasu. Už v dvadsiatych rokoch 20. storočia, pracoval v straníckych štruktúrach Komunistickej strany, ako aj v odboroch. V roku 1935 bol za Komunistickú stranu zvolený za poslanca Národného zhromaždenia a tento mandát vykonával až do zákazu a rozpustenia KSČ v decembri 1938.

     Po rozbití republiky a vzniku Slovenského štátu, odišiel do Sovietskeho zväzu,  kde pracoval v politickom velení sovietskej armády  v Moskve. Významným bolo, že úzko spolupracoval na vysielaní  vysielača Za slovenskú slobodu. Už v tomto období to bol hlavne Karol Šmidke, ktorý s predstaviteľmi moskovského vedenia KSČ diskutoval o otázkach vzťahov Čechov a Slovákov. V júni 1943 bol vyslaný späť na Slovensko, kde mal spoločne s ďalšími  slovenskými komunistami stupňovať antifašistický odboj. Po jeho príchode na Slovensko bolo ustanovené  V. ilegálne ústredné vedenie KSS, v ktorom úzko spolupracoval s Gustávom Husákom a Lacom Novomeským. Významným výsledkom ich spoločnej  činnosti bolo zjednotenie antifašistického odboja na Slovensku na Vianoce v roku 1943 a vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady,  ktorá bola hlavou protifašistického odboja na Slovensku.

     Práve tento fakt možno označiť za rozhodujúci, ktorý nasmeroval Slovensko k SNP a k jeho začleneniu k víťazom v II. svetovej vojne.

     Pripomenúť pre tých, čo zabudli, alebo pre tých čo to nechcú uznať, treba to, že to bol práve Karol Šmidke,  ktorý stál na čele  delegácie SNR, ktorá už 4. augusta 1944 odletela do Moskvy kvôli koordinácií pripravovaného povstania s postupom Červenej armády a s pôsobením slovenských jednotiek brániacich Karpatský oblúk na východnom Slovensku. Dnes už vieme,  že tento dobrý taktický  zámer z viacerých dôvodov nevyšiel a že Slovenské národné povstanie vypuklo skôr. Tesne po jeho vypuknutí sa Šmidke vrátil na slovenské povstalecké územie a pokračoval vo svojej odbojovej činnosti vo vedúcej pozícii v  SNR. Po potlačení povstania a jeho prechode na partizánsky spôsob boja v horách, pôsobil v ilegálnom hnutí. Za zmienku stojí aj fakt, že po zjednotení KSS a sociálnej demokracie v septembri 1944 bol zvolený za predsedu zjednotenej strany.

     V rokoch druhej svetovej vojny patril Karol Šmidke k vedúcim predstaviteľom slovenského protifašistického odboja. V prvých povojnových rokoch ho možno považovať za najvýznamnejšieho slovenského politika. Už v júni 1945 sa spolu s delegáciou SNR zúčastnil pražských rozhovorov s prezidentom Benešom o postavení Slovenska v novej ČSR. Pôsobil v ústredných orgánoch KSS a KSČ. Bol poslancom Národného zhromaždenia,  poslancom i predsedom Slovenskej národnej rady, ako aj predsedom Zboru povereníkov. Zastával významne posty v Slovenskej národnej rade, ako aj v Zbore povereníkov.

     Žiaľ, aj Karol Šmidke, rovnako ako aj Gustáv Husák či Laco Novomeský, sa stal obeťou zložitých 50. rokov a bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu. Následne  musel odísť z politických funkcií  a dokonca vo februári   1951 bol z komunistickej stany vylúčený. Zomrel   v Bratislave 15. decembra 1952. Tak ako v prípade Husáka, tak aj v prípade Karola Šmidkeho, spravodlivosť nezostala nemá a v januári 1967 bol rehabilitovaný.

     Život Karola Šmidkeho nebol jednoduchý, no jeho spoločenský prínos bol obrovský. Jeho hlboké presvedčenie o nevyhnutnosti presadzovania  spravodlivosti,  sociálnych a humanistických princípov do života spoločnosti, spoločne s odmietaním extrémistických tendencií, sú aktuálne aj pre súčasné generácie a práve preto si v tieto dni zaslúži našu pozornosť.     

Jozef Hrdlička - predseda KSS

Január  2017                      

Prvomájový prejav predsedu MO KSS Michalovce.

1.máj 2016.doc (36352)

NEMÁME PENIAZE?  VOĽME KSS!

                                           
Peňažné dávky pre státisíce nezamestnaných  majú hodnotu almužny.  Žobračenky zasa pripomínajú penzie starodôchodcov, ktorí v minulosti spriemyselnili  Slovensko a zabezpečili mu potravinovú sebestačnosť. Niet peňazí na výstavbu štátnych bytov, ktorých nájomné by odpovedalo výške miezd. Chýbajú financie  na platy učiteľov a zdravotných sestier. Nemáme na klimatizáciu a slušné toalety v nemocniciach ani na  lieky a školské pomôcky, ktorých ceny prekračujú možnosti rodinných rozpočtov. Vo výpočte, čo všetko by mal zabezpečiť sociálny štát, by sme mohli  pokračovať. 
Prečo nám chýba toľko peňazí? Veď podľa vlády sa ekonomike darí. Na počet  obyvateľov sa u nás vyrába najviac automobilov na svete a západné spoločnosti presťahovali do našej krajiny aj výrobu elektroniky a iných tovarov. Výroba, export a  zisky rastú, avšak životná úroveň nie. Prečo? Pretože po privatizácii sa hospodárstvo dostalo do rúk zahraničných spoločností, ktoré nedávajú našim pracujúcim spravodlivé mzdy a zisky si odvážajú. Ročne odtekajú zo Slovenska mnohé miliardy eur, lebo sme ekonomicky okupovanou krajinou.
Keďže majetkovým prevratom sme prišli o  štátne podniky, nemáme  dostatok dobre platených  pracovných miest  ani vlastné zisky, ktoré by ostali na Slovensku a zabezpečili našim občanom blahobyt, o akom sa píše vo Všeobecnej charte ľudských práv, schválenej západnými demokraciami 10.12.1948.    Objem vybraných daní je  zmenšený daňovými prázdninami, ktoré vláda SR poskytuje cudzím firmám spolu so štedrými štátnymi príspevkami. Domáci malí a strední podnikatelia takú pomoc postrádajú. Iba dane nestačia pokryť náklady na sociálny štát.  Slovensko sa navyše každoročne zadlžuje. 
Privatizačný model ekonomiky  neuspel nikde na svete, ani na Slovensku, lebo plodí nezamestnanosť, chudobných zamestnaných, exekúcie, bezdomovectvo,  ľudské nešťastie. Napriek tomu Smer SD ani ostatné parlamentné strany tento neúspešný ekonomický systém nemajú v úmysle zmeniť,  iba ho kozmeticky upravujú. Komunistická strana Slovenska je za zmenu. K požadovaniu plurality hospodárskeho modelu vedie komunistov záujem vytvárať  lepšie podmienky nie pre maximálne zisky nadnárodných spoločností, ale pre život  ľudí. Ako to robia v škandinávskych krajinách, kde majú zmiešané hospodárstvo a vysoké štátne príjmy (aj z daní), ktoré sa prerozdeľujú. V Dánsku je  maximálny príspevok v nezamestnanosti  2000 eur (toľko čo v Katalánsku berú učitelia).  Vo Švédsku pokladnička v obchodnom reťazci  zarobí  2 200 eur. 
KSS požaduje, aby aj náš  štát podnikal a  exportom špičkových tovarov – vyrobených v novozaložených slovenských podnikoch - zarábal na rozvoj Slovenska a na životnú úroveň svojich obyvateľov. Mohli by sa vyrábať napríklad potraviny, lieky (generika), obojživelné záchranné vozidlá, nábytok  atď. Využili by sme tradíciu v biotechnológiách i strojárenstve, aj  domáce suroviny, akými sú drevo a minerálne pramene.  Zároveň by sa finančný systém doplnil o  štátnu banku a poisťovňu. Aby naši občania a podniky dostávali lacnejšie pôžičky a pri sporení vyššie úroky. Aby naša vláda mohla využívať napr. zisky z povinného ručenia, ktoré platí každý majiteľ motorového vozidla. V súčasnosti majú  úžitok z poistného iba zahraničné poisťovne. Verejný sektor by priniesol podstatne viac práce, viac peňazí štátu i jednotlivcom. A navyše by vytvoril konkurenčné prostredie.
Ak voliči podporia KSS, zisky zo štátneho podnikania  neodtečú do cudziny. Budú sa z nich stavať cenovo dostupné byty, bude sa z nich financovať  lepšie a dostupnejšie zdravotníctvo a školstvo. Budú sa z nich budovať zaostalé regióny, kde sa vytvoria pracovné miesta pre miestnych obyvateľov.  
Nestačí iba politická sloboda. Pre úplnú  demokraciu je nevyhnutná aj rovnosť príležitostí usilovať sa o ľudské šťastie. Ako? Získaním spravodlivo zaplatenej práce. A takúto rovnosť naši ľudia nemajú v podmienkach zahraničnej ekonomickej okupácie. Preto je  nevyhnutné vybudovať štátny sektor, ktorý bude protiváhou tomu súkromnému a bude sa riadiť národnými záujmami, a nie záujmami cudzích spoločností, ktorým vláda SR dovoľuje stavať haly na  najúrodnejšej pôde  pri Trnave alebo  Nitre.  Neuveriteľné!
Pluralitný ekonomický systém, aký žiadajú komunisti, je v Európe známy. Majú ho Nemci, Francúzi, Dáni, Švédi a ďalšie vyspelé krajiny. Aj vďaka nemu majú vyššiu životnú úroveň než máme my. Je načase ho zaviesť aj u nás a podporiť v tomto úsilí KSS, lebo sa zasadzuje za demokratizačné zmeny prospešné pre  všetkých.  Navrhuje riešenie nezamestnanosti, chudoby a rovnosti príležitostí. KSS - ktorá vychádza zo svetových skúseností a z potrieb Slovenska -  predstavuje politickú šťuku, ktorá dnes chýba v  parlamentnom rybníku

Ďalšie informácie nájdete na www.informacnarevolucia.sk
Vyhlásenie Komunistickej strany Slovenska k rozhodnutiu vlády a NR SR k vybudovaniu „Styčného integračného tímu NATO
na území Slovenskej republiky“
.
xxxxxPoslanci NR SR dňa 12. 11. 2015 schválili návrh vlády SR na zriadenie Styčného integračného tímu NATO (NATO Force Integration Units – NFIU) na území Slovenskej republiky.
xxxxxNie je žiadnym prekvapením, že slovenská politická pravica má záujem na podpore agresívnej a militaristickej politiky NATO, ako aj snahu šíriť vykonštruované rusofóbne nálady medzi občanov Slovenska. Je už na dennom poriadku, že sa snaží v súlade so zahraničnou politikou USA a ich Európskych spojencov hľadať vo svete nepriateľa, ukazujúc nepriamo, ale už i priamo na Ruskú federáciu.
xxxxxSmutné však je, že vláda, ako aj parlament Slovenskej republiky, ovládané sociálnou demokraciou, navrhli a schválili zriadenie tzv. integračného tímu NATO na území Slovenskej republiky. Schválili teda prítomnosť cudzích vojsk na našom území, čo nemožno vnímať inak, ako schválenie základne NATO a zároveň základne USA. Toto rozhodnutie je v rozpore s viacerými vyhláseniami predsedu vlády Róberta Fica z nedávnej minulosti, v ktorých podobné opatrenia v SR odmietal.
.
yyyyyKomunistická strana Slovenska vyjadruje nesúhlas s uvedeným rozhodnutím vlády SR a NR SR a kategoricky proti nemu protestuje. Vnímame ho ako zradu nášho národa, ako popretie našej historickej tradície a národnej identity. Žiaľ, je to prejav dvojtvárnosti súčasnej vládnej garnitúry. Niet pochýb o tom, že aj vojenské základne uvedeného typu sú zbytočnou provokáciou Ruskej federácie. Zvyšujú napätie a destabilizujú situáciu v stredoeurópskom regióne. Nejde o nič iné, ako o realizovanie zámerov arogantnej a agresívnej politiky USA, ktorá sledujú len napĺňanie vlastných ekonomických a mocenských záujmov. Americkým kapitálom ovládaná Európska únia je poslušným vykonávateľom ich vôle.
.
yyyyyMy komunisti voláme po mieri, voláme po priateľských a korektných vzťahoch s Ruskou federáciou. Sme presvedčení o tom, že udržiavanie a presadzovanie mieru vo svete, ako aj udržiavanie globálnej stability nie je možné bez Ruskej federácie. Komunistická strana Slovenska je jednoznačne za naštartovanie procesu vystúpenia SR z NATO, a v konečnom dôsledku za rozpustenie NATO. Sme toho názoru, že otázky bezpečnosti a mieru vo svete majú byť riešené výlučne na pôde a prostriedkami OSN.
.
yyyyyV Bratislave 13.novembra 2015    
                                                                 Komunistická strana Slovenska
.

 

Voľby sú súčasťou zápasu za budúcnosť Slovenska

2015-10-21 -red- Administrátor
.
xxxxxV očakávaní už „naštartovaného“ predvolebného zápasu a prípravy na parlamentné voľby v roku 2016 sa mnohí pýtajú, či sa KSS zúčastní volieb. Otázka je logická: po dvojich po sebe nasledujúcich parlamentných voľbach s veľmi nízkym počtom získaných hlasov má ešte strana odvahu a silu ísť do ďalšieho volebného súboja? Naviac, fakt že strana nemá už teraz po Slovensku, ako iné strany, billboardy, noviny, letáky, priestor v televíznych a rozhlasových diskusiách dáva tušiť, že strana neovplýva peniazmi, ani podporou bohatých sponzorov.
yyyyyNapriek uvedeným skutočnostiam a napriek tomu, že by si to niektorí priali, Komunistická strana Slovenska sa pripravuje na voľby a chce v nich zabojovať. Považuje to za súčasť svojho poslania a súčasť zápasu za budúcnosť občanov Slovenska.
yyyyyPodľa slov jej predsedu Jozefa Hrdličku, „napriek zložitej politickej a spoločenskej situácii v ktorej strana pôsobí, si plne uvedomuje, že strana, ktorá nebojuje o politický vplyv v spoločnosti a nezúčastní sa volebného zápasu, nech sú podmienky a situácia akékoľvek zložité, stráca opodstatnenie svojej činnosti“. Aj keď komunisti nepovažujú voľby za hlavný cieľ svojho politického snaženia, ale len za prostriedok na zvyšovanie svojho politického vplyvu v spoločnosti, volieb do NR SR sa zúčastní. S cieľom prezentovať svoje politické ciele, postoje ale aj programové zameranie na riešenie súčasnej aktuálnej situácie na Slovensku. „Volieb sa zúčastní s politickou ambíciou stať sa parlamentnou stranou a tak získať mechanizmy na zviditeľnenie a šírenie svojho vplyvu v spoločnosti“ - dodáva Hrdlička.
yyyyyStrana už má pripravený program, ktorým mieni ovplyvniť občanov – voličov. Podľa názoru vedenia strany sú v programe zahrnuté také návrhy na opatrenia, ktoré by v prípade ich realizácie výrazne posilnili Slovensko, chránili a presadzovali jeho národno-štátne záujmy, znamenali by výrazné vymanenie sa z ekonomickej okupácie cudzích spoločnosti a hlavne inštitúcii. Pripravované programové návrhy by znamenali značné zlepšenie demokracie pre všetkých občanov, ich rovnosť v príležitostiach, v justičných majetkových i nemajetkových sporoch, v právach, ktoré síce vyplývajú z Ústavy SR a Charty ľudských práv, ale v skutočnosti nie sú na Slovensku doteraz garantované.
yyyyyKomunistická strana má pripravené aj návrhy, ktoré by zamenali postaviť starostlivosť o občanov Slovenska na prvé miesto, až potom riešiť mnohokrát neoprávnené výhody pre zahraničné firmy, zahraničných investorov a iné subjekty. Ochrana občanov i podnikateľov Slovenska pred korupciou, vydieraním, exekúciou, ktoré doteraz na Slovensku funguje v značnom rozsahu, musí byť stredobodom pozornosti parlamentu, vlády i zodpovedajúcich štátnych inštitúcii. Toto obsahuje program komunistov tiež. Ako aj odhaľovanie a potrestanie vinníkov, ktorí sa korupčne správajú a zneužívajú na to aj svoje postavenie a funkcie. V oblasti zahraničnej politiky má strana jasné programové predstavy o riešení súčasnej utečeneckej krízy, ale aj vzťahu k NATO a jeho politike.
yyyyyZ predchádzajúcich skúsenosti strana vie, že budú použité rôzne taktiky a rôzne metódy boja, aj „neférové“, aby sa KSS a jej programové zámery, nech už by boli akékoľvek, ignorovali, zamlčiavali, potierali, alebo spochybňovali. I to je tvár súčasnej „demokracie a rovnosti“. Viac ako pravdepodobné je, že sa nakoniec „siahne“ aj k taktike a prehlaseniam typu „ ...dať hlas KSS je stratený hlas...“. Týmto praktikám sa nedá zabrániť. yyyyyJe však jednoznačné a KSS je si toho plne vedomá: žiadna strana, ktorá pôjde do následujúcich volieb do NR SR, ani pravicová ani ľavicová neponúkne občanom také programové návrhy a východiska pre zlepšenie situácie Slovenska a života jeho občanov, ako KSS. Pritom sú to návrhy realistické a splniteľné.
yyyyyBude na strane, jej funkcionároch i členoch a kandidátoch do parlamentu závisieť, ako tieto programové body dokážu doviesť k ľuďom včas a zrozumiteľne.
yyyyyA bude na občanoch Slovenska, či dajú strane šancu na to, aby tieto predstavy mohla uskutočňovať v prospech Slovenska a jeho občanov.

kss.sk/parlamentne-volby-2016/ucast-kss-vo-volbach-do-nr-sr.html

 

kss.sk/temy/komunisticke-hnutie/1351-caka-nas-naliehava-vyzva-obciansky-odpor.html

Čaká nás naliehavá výzva - Občiansky odpor

2015-10-30 Jalal Suleiman, podpredsedaKSS
.
.....V čase úpadku je nevyhnutné, aby boli naše myšlienky čo najzreteľnejšie, srdce čo najhorlivejšie a odvaha čo najväčšia!
.....Nachádzame sa práve v období dekadencie. V dňoch, kedy sa úžerník stáva prezidentom, a ten istý prezident tancuje na hrane vlastizrady.
.....Z tohto marazmu sa nevymyká ani vláda sociálnych demokratov na čele s Robertom Ficom a jeho jastrabov na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Odobrenie zriadenia regionálneho centra zločineckej Severoatlantickej aliancie vo Vajnoroch pri Bratislave je v rozpore so záujmami Slovenskej republiky, so záujmami a životnými istotami jej občanov. Toto odobrenie vlády potrebuje ešte súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Nájde sa čo i len jediný statočný poslanec v Slovenskom parlamente, ktorý nedá svoj hlas tomuto konaniu?
.....Ocitáme sa v období, priaznivom pre bulvár a neobmedzenú oligarchiu.
.....Sme v štádiu, v ktorom je väčšina slušných ľudí uvrhnutá do biedy. Dnes sa značná časť dôchodcov a nemajetných ocitá v rukách exekútorov a trpia spolu s nezamestnanými i s tými, ktorí poberajú minimálnu mzdu, ocitajúc sa v bludnom kruhu zúfalstva a apatie.
.....Preto je nevyhnutné odpovedať na nezmyselné a účelové výčitky, ktoré sú nám, komunistom, adresované rôznymi metódami a praktikami antikomunizmu.
.....Vyčítajú nám, že mienime skonfiškovať, zoštátniť a znárodniť majetky! Pýtajme sa, súdruhovia, kto nám to vyčíta?! Vyčítajú nám to tí, ktorí neoprávnene, v rozpore s morálkou i so zákonom zhromaždili celé naše spoločné bohatstvo do svojich rúk, nechali zvoliť svojho zástupcu na post prezidenta a svojich lokajov do parlamentu.
.....Ak sa nás teda opýtajú, či chceme skonfiškovať nimi ulovené a ukoristené majetky, tak musíme otvorene jasne, nahlas a s odvahou odpovedať: Áno, to chceme!
.....Neviem, i keď si to želám, či práve v nastávajúcom volebnom boji nastane zlom. Viem Vám však zvestovať fakt, že my komunisti sa s nimi pobijeme o každý krajec chleba!
.....Prečo nám môžete dôverovať?
.....Nuž, nik Vám nedokáže ani len sľúbiť toľko, koľko občanom tejto krajiny komunisti za štyridsať rokov socializmu reálne dali! .....Nech žije socializmus zbavený všetkých deformácií.
.....Nech žije sociálna spravodlivosť!

 

KSS verzus SZPB, alebo naopak?

            Názov tohto článku som si vybral zámerne. Nech jeho oprávnenosť posúdi čitateľ.

Už od nepamäti Komunistická strana a Zväz protifašistických bojovníkov kráčali ruka v ruke, bok po boku, spoločnou cestou. Spoločnou cestou, cez rôzne úskalia, problémy, historické udalostí a rôzne spoločenské či štátne zoskupenia. Dá sa povedať, že až do roku 1989, a možno i trochu ďalej, zdieľali tieto dva subjekty, spoločné názory, myšlienky a ciele. Prečo sa odrazu – v súčasnosti - SZPB, akoby od svojich cieľov, myšlienok a poslania začal vzďaľovať Komunistickej strane. Načrime trochu do histórie vzniku týchto, ešte donedávna, rovnocenných subjektov a pátrajme po ich príčine.

            Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB), skôr než začal existovať s týmto názvom prekonal niekoľko historických období. Je však namieste povedať, že ani jedno z jeho predchádzajúcich období sa neodkláňalo od myšlienok, ktoré má zakotvené vo svojich stanovách a to hlavne pod bodom č.7 : “ Verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, rasizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu“. Prečo som upriamil pozornosť práve na  tento bod, bude vysvetlené ďalej v tomto článku.

            To, že SZPB prekonal niekoľko historických období, udáva jeho história, ktorá siaha ešte do obdobia Ľudovíta Štúra, aj keď sa v tomto období hovorí ešte len o národnooslobodzovacom boji, ktorý začali praktizovať štúrovci a ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním. Prvým historickým medzníkom pre SZPB sa stal rok 1945, kedy bola obnovená činnosť Československej obce legionárskej, ktorá združovala v tomto období 2 samostatné zložky :

 

  • Združenie zahraničných vojakov.
  • Združenie prvého odboja.

 

            Nebudem ďalej pokračovať v podrobnej histórii, ktorá bezprostredne predchádzala samotnému vzniku Zväzu protifašistických bojovníkov. Preto prejdem priamo do roku 1951. Konkrétne v dňoch 17.-18.11.1951 sa uskutočnila zlučovacia konferencia Zväzu bojovníkov za slobodu (SBS), ktorý združoval účastníkov národnooslobodzovacieho a protifašistického odboja I. a II. svetovej vojny v Čechách a Zväzu ľudových protifašistických bojovníkov (SĽUB), ktorý združoval obdobných účastníkov na Slovensku. Na konferencii, na ktorej sa zúčastnilo 200 delegátov, bol prijatý jednotný názov :“Zväz protifašistických bojovníkov“ (SPB). Tak, ako prechádzal vývoj v ČSR a neskôr ČSSR, prechádzal aj vývoj v tomto združení, čo malo za následok, že 19.-20.2.1969 sa v Bratislave konal ustanovujúci zjazd Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) a 25.-26.3.1969 sa v Prahe konal ustanovujúci zjazd Československého zväzu protifašistických bojovníkov (ČSPB). V  Čechách tento vývoj  pokračoval ďalej až do roku 1992.

            Ozrejmime si teraz históriu Komunistickej strany na našom území, aby sme mohli KSS a SZPB navzájom porovnať, prihliadnuc na obdobia ich vzniku a na ich poslanie.

            Hneď na začiatku je potrebné spomenúť, že história vzniku KSS je o niečo bohatšia. Nedá sa jednoznačne skonštatovať, že komunistická strana vznikla v roku 1921 a od tejto doby sa jej činnosť vyvíjala podľa schváleného programu. Tak, ako sa menil vývoj v našej spoločnosti,  tak sa menil i v strane. Vedenie strany muselo pružne reagovať na jednotlivé udalosti, ktoré ovplyvňovali Československo, ale hlavne územie samotného Slovenska. Boli časy, kedy komunistická strana musela prechádzať do ilegality a musela vedieť, kedy z nej vystúpiť a aktívne sa zapájať, z väčšou razanciou, do celo republikového diania. Tým, že Slovensko bolo viac agrárne, ako Čechy, mala i komunistická strana na Slovensku iné podmienky pre svoju činnosť, poväčšine i neľahké.

            Ako som už vyššie uviedol, Komunistická strana Československá vznikla v roku 1921. Radikálna marxistická ľavica z Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej sa odštiepila a v dňoch 16.-17.1.1921 na ľubochnianskom zjazde a v Ružomberku vznikla samostatná sekcia marxistickej ľavice Slovenska. V máji 1921 sa tento prúd spojil s českou sekciou v Prahe, čím vznikol medzník ustanovujúceho zjazdu KSČ. Hlavným cieľom komunistickej strany bola sociálne spravodlivá spoločnosť s predpokladom slobody a rovnosti občanov. Cesta k vytýčenému cieľu, mala viesť prostredníctvom socialistickej revolúcie  s následným nastolením diktatúry proletariátu, ktorá zahŕňala revolučné opatrenia v ekonomickej a politickej oblasti. Tie predstavovali predovšetkým pozemkovú reformu a likvidáciu súkromného vlastníctva. Toto všetko sa udialo pod vedením komunistickej strany vo februári 1948. Víťazstvo robotníckej triedy, na čele s komunistickou stranou nad buržoáziou vo februári 1948, bolo vyvrcholením myšlienok obsiahnutých v Košickom vládnom programe a Slovenskom národnom povstaní. Pod vedením komunistickej strany sa začala budovať nová spoločnosť, kde buržoázia prestala mať svoje mocenské postavenie. Začala nová etapa budovania ČSR a nástup k budovaniu socializmu podľa hesla : „ Každému podľa množstva a kvality vykonanej práce“, ktoré neskôr malo prerásť do : „ Každému podľa svojich schopností, každému podľa jeho potrieb“. Komunistická strana  posilnená svojim revolučným poslaním úspešne zdolávala rôzne prekážky a nástrahy v rokoch 50-tých a v rokoch 1967 – 1972. Vybudovala rozvinutú socialistickú spoločnosť a občania žijúci v tejto spoločnosti nepoznali čo je to bieda, nezamestnanosť, korupcia a kriminalita tak, ako to poznáme v súčasnosti. Občania mali prácu, sociálne istoty a nepoznali vykorisťovanie človeka človekom. Toto všetko trvalo až do novembra roku 1989, kedy došlo vplyvom „Západu“ a vnútorných anti-socialistických živlov k rozbitiu socialistického systému. Komunistické strany v Európe, ako aj ich čelní predstavitelia, podcenili tento vývoj v Európe a dopustili stratu svojich mocenských pozícií a tým aj stratu sociálnych istôt občanov. Po roku 1989 sa komunistická strana pretransformovala do Strany demokratickej ľavice (SDĽ), čo nebolo najšťastnejšie riešenie. V roku 1992, KSS obnovila svoju činnosť, jej novozvolené vedenie sa občanom ospravedlnilo za chyby  bývalého vedenia a začalo budovať komunistickú stranu nového typu, na historických princípoch marxismu-leninizmu v novej epoche. KS ostala verná myšlienke socializmu, myšlienke sociálnej rovnosti občanov a sebestačnosti. Inými slovami povedané, KS ostala verná myšlienke návratu k socializmu. Toľko ku skrátenej histórii jedného i druhého subjektu, ale poďme teraz k otázke poslania SZPB, aby sme tak mohli dať odpoveď na našu otázku nastolenú v názve tohto článku.

            V poslednom období sledujem, ako sa SZPB odkláňa od svojho historického poslania a mám pocit, že sa hrá na mŕtveho chrobáka. Neustále ma o tom presviedčajú vyjadrenia čelných predstaviteľov SZPB na ktorejkoľvek úrovni. Kým donedávna KSS spolu s predstaviteľmi SZPB kráčali v popredí, v súčasnosti už tomu tak nie je. O tomto mojom tvrdení ma presviedčajú akcie, ktoré sme donedávna robili spoločne, a rétorika funkcionárov SZPB pri týchto jednotlivých akciách, v ich prejavoch na verejnosti na celoštátnej i okresných úrovniach. Tak napr. pri kladení vencov k pomníkom padlých hrdinov, kde sme ešte donedávna boli spoločne na čele sprievodu, dnes KSS je odsúvaná na chvost tohto sprievodu. Kým KSS bojuje na verejnosti proti prekrúcaniu slovenských dejín, SZPB ticho súhlasí. Akosi sa pozabudlo na vrcholných predstaviteľov, členov KSS, Karola Šmidkého, Gustáva Husáka a Ladislava Novomeského, ktorí v SNP zohrali nemalú úlohu, ako predstavitelia SNR, lebo pri pomníkoch  či už v B. Bystrici, alebo na okresoch, tieto mená v prejavoch funkcionárov SZPB absentujú, akoby vôbec v tom čase neexistovali. Pozabudlo sa i na Vianočnú dohodu z roku 1943 a ich predstaviteľov vrátane Lettricha a Ursinyho, s ktorými Šmidke, Husák a Novomeský nadviazali spoluprácu a vytvorili širšiu základňu pre vznik SNP. SZPB nevidel (nechcel vidieť?) ani skutočnosť vyvesených dvoch čiernych zástav na VÚC v B. Bystrici počas osláv 71. výročia SNP. Ba dokonca akcia, ktorú v tento deň poriadala KSS spoločne s Chartou 2015 na námestí SNP pod názvom „Pochod brigády nesmrteľných“, členovia SZPB jednoducho odignorovali. Odignorovali spomienku na účastníkov SNP, padlých počas SNP a väznených v koncentračných, či pracovných táboroch, z ktorých sa veľká časť už nevrátila. Odignorovali vyčíňanie fašizmu v období počas II. svetovej vojny a počas SNP na slovenskom národe. Ako mám tomu rozumieť, že počas osláv SNP na celoštátnej a okresnej úrovni z úst predstaviteľov SZPB ani raz nezazneli zverstvá, ktoré stvárajú USA a NATO na obyvateľoch tejto planéty zodpovedajúce praktikám fašistického Nemecka počas II. svetovej vojny. Nepočul som ani raz, aby pri prejavoch z ich úst zaznelo, že NATO je zločinecká organizácia a že vojská USA sú agresori, ktoré sa slobodne producírujú po celom svete. Nepočul som z ich úst ani raz, aby vyslovili znepokojenie nad nástupom fašizmu na Ukrajine, či inde v Európe. Ako teda plní SZPB svoje poslanie a ciele v boji proti fašizmu, ktoré mu ukladajú jeho stanovy ? Či stačí dbať o sociálne a zdravotné zabezpečenie členov SZPB, najmä priamych účastníkov odboja v II. svetovej vojne, držiteľov Osvedčenia podľa zákona č. 255/1946 Zb. tak, ako to majú uvedené v bode 8 stanov? Veď týchto členov rok čo rok ubúda a nakoniec už nebude  o koho sa starať, lebo všetci títo účastníci vymrú.

            Ústav pamäti národa sa podieľa na dehonestácii SNP tým, že prekrúca ich dejiny a obhajuje ľudácky režim a jeho exponentov z rokov 1939 – 1945. Ústav, ktorý je financovaný štátom, si dovoľuje prekrúcať dejiny našich otcov, dedov a pradedov, ktorí svojou krvou tieto dejiny písali. KSS poukazuje na tieto skutočností. Prečo SZPB mlčí? Začínam mať dojem, že ich vedenie sa riadi už dlhšiu dobu heslom :“Koho chlieb ješ, toho boha chváľ!“. Je verejným tajomstvom, že SZPB je financovaný vládnym SMER-om, ktorý vodu káže a víno pije. SZPB tým zapredáva odkaz svojej histórie. Keď sa pýtam súčasného vedenia SZPB, koho budú , ako združenie, podporovať v nasledujúcich voľbách, nedostávam jednoznačnú odpoveď, čím som nadobudol presvedčenie, že KSS nie je ich prioritou. Prečo je tomu tak, že SZPB nebojuje za lepšie postavenie občanov? Odpoveď je jednoduchá. Vo vedení SZPB sú funkcionári, ktorým neležia na srdci komunistické ciele a komunistické myšlienky – blaho občanov. Odklon od myšlienok komunistickej ideológie, s ktorou v minulosti SZPB kráčal ruka v ruke spoločne s KSS, je evidentný a dovolím si tvrdiť, že svoje opraty ťahajú vpravo. Nežijúci „odbojári“ sa musia obracať v hrobe, lebo SZPB šliape po ich hodnotách, keď v SNP bojovali za lepšiu budúcnosť, ktorá sa volá socializmus. KSS stojí pevne na svojich dejinných základoch, aj keď niektorí jej bývalí členovia sa to snažia spochybňovať. Je potrebné konečne začať nazývať veci pravým menom.

            Tak čo čitateľ, ako je to? Komunistická strana Slovenska verzus Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, alebo naopak? Stanovy SZPB sú pre ich členov a funkcionárov podstatné alebo nie sú podstatné? Tak teda, čo je príčinou správania sa funkcionárov i niektorých členov SZPB v súčasnosti? Odpoveď je jednoznačná a nachádza sa práve v tomto článku. Pevne verím, že sa členom SZPB otvoria oči, zjednajú nápravu a vratia sa k svojim predurčeným hodnotám.

 

Michal Vojník.

Odkaz Slovenského národného povstania.

            Dňa 29.08.2015 som sa zúčastnil v Banskej Bystrici na oslavách 71. výročia SNP. V uvedený deň sa na Námestí SNP v Banskej Bystrici uskutočnila aj akcia pochod Brigády nesmrteľných, ktorú poriadala KSS spoločne s Chartou 2015. Skôr než pristúpim k hodnoteniu druhého podujatia, dovoľte pár slov o samotných oslavách 71. výročia SNP, ktoré začalo v uvedený deň o 10,00 hodine preletom stíhačiek ponad pamätník SNP. Súčasne začal akt kladenia vencov vládnymi činiteľmi SR, zahraničnými delegáciami, ktorých bolo 31 a politickými stranami, medzi ktorými som videl až jednu, a to Komunistickú stranu Slovenska. Najviac ma udivila skutočnosť, že KSS mala v areály SNP vyhradené miesto pre 7 členov delegácie. Prečo to spomínam. Áno, udivila ma táto skutočnosť predovšetkým preto, lebo na KSS sa doposiaľ vždy zabúdalo a zabúda sa i dnes. Zrejme naším čelným vládnym predstaviteľom vadí skutočnosť, že KSS v dejinách SNP zohrala nemalú úlohu. Našej garnitúre vadí i to, že KSS sa svojou účasťou na takýchto akciách neustále pripomína. Vadí im to, lebo ani jeden z čelných funkcionárov štátu, túto skutočnosť vo svojich prejavoch nespomenul. Rečníci nespomenuli účasť KSS v SNP a nespomenuli ani to, akú úlohu KSS v SNP zohrávala. Zabudli pomenovať, kto patril medzi aktérov SNP. Jednoducho zabudli na Novomeského, Šmidkého, Husáka a ďalších, ktorí v tom čase mali nemalý svoj podiel na SNP, opomenuli ich vo svojich prejavoch, lebo by nedajbože museli spomenúť ich príslušnosť ku KSS, čo sa v dnešnej dobe už nenosí. KSS naši politici jednoducho vymazali z dejín slovenského národa a pomaly sa vytráca i z vyučovania na školách. KSS je jednoducho v dnešnej dobe nemoderná, je zločinecká a mala by byť celospoločensky zakázaná. Chcú občanom, ale hlavne mládeži nahovoriť, že KSS je zločineckou organizáciou a Rusko je agresor. Začína sa glorifikovať účasť USA a ostatných západných mocností v 2. svetovej vojne a začínajú sa uprednostňovať ich úspechy, pred úspechmi ČA a 1. čsl. armádneho zboru. V tomto smere sa začínajú už aj prekrúcať dejiny. Kým prezident SR bol vo svojom prejave, oproti doterajším svojim prejavom, zdržanlivým a predseda vlády, ako vždy, vo svojom prejave povedal to, čo občania SR chceli počuť, tak predseda NR SR pán Pellegrini, vo svojom prejave dospel až tak ďaleko, že obvinil komunistov z vytláčania protifašistických bojovníkov na okraj spoločnosti. Protifašistických bojovníkov, ktorí v tom čase bojovali na strane západných spojencov, údajne komunisti prenasledovali, ba dokonca zatvárali. Áno, zatvárali tých, ktorí chceli žiť zo svojej odbojárskej podstaty, za cenu porušovania zákonov. Zatvárali tých, ktorí rozvracali socialistickú štátnosť a ktorí sa snažili zvrátiť vývoj v spoločnosti, späť k buržoáznemu zriadeniu.

            Toto všetko spomínam preto, lebo dnešná doba je veľmi zlá a nedá sa vôbec porovnať so socialistickou dobou spred roku 1989. Občania SR si to uvedomujú, ale nič nerobia pre to, aby svoju nespokojnosť dávali najavo, až na pár výnimiek. Všetky negatíva, ktoré sa po roku 1989 objavili v našom každodennom živote, adresne pomenoval predseda ÚV KSS, PhDr. Jozef Hrdlička, vo svojom prejave na námestí SNP pri príležitosti konanej akcie „Pochod brigády nesmrteľných“, ktorú zorganizovala KSS spoločne s Chartou 2015 a po ňom aj ďalší rečníci : A. Bekmatov – Front ľavicovej mládeže, MUDr. A. Janco – hovorca CHARTY 2015 a B. Fábry – zástupca Slovensko-ruskej spoločnosti. Aj napriek tomu, že táto akcia bola plánovaná a propagovaná cez sociálne siete, nebola akciou, čo do počtu účastníkov, nejako zvlášť početnou. Najviac ma zarazila skutočnosť, že sa jej nezúčastnili ani protifašistickí bojovníci, pokiaľ to neboli zároveň aj členovia KSS. Ba dokonca sa tejto akcie nezúčastnili ani niektoré strany, ktoré o sebe tvrdia, že sú ľavicové a ktoré sa pred samotnou akciou k nej hlásili. Vadí mi aj to, že protifašistickí bojovníci, ktorí sú organizovaní vo Zväze protifašistických bojovníkov na Slovensku pomaly zabúdajú, ak už celkom nezabudli na KSS, ktorá si túto skupinu občanov vždy vážila a váži si ju aj dnes. Vadí mi, že táto skupina občanov sa bratríčkuje so SMER-om viac než s KSS, so SMER-om, ktorý ich finančne podporuje, ale ktorý v SNP nezohral žiadnu úlohu a pre SNP nič neznamenal a nič neznamená. SZPB akosi pozabudol na utrpenia, ktoré spoločne prežil s komunistami a to nielen nie len v SNP. Avšak najsmutnejšie na celom dni 29.augusta boli dve (!) čierne zástavy, ktoré sa majestátne týčili na Banskobystrickom VÚC. Predseda VÚC prostredníctvom svojho hovorcu to okomentoval slovami, že vraj preto, aby si uctili mŕtvych. My vieme veľmi dobre, prečo tieto zástavy neboli štátne ale čierne. My vieme čítať i medzi riadkami. Človek, ktorý sa verejne hlási k fašistickému Slovenskému štátu, nemá právo zastávať akékoľvek verejné funkcie a je veľmi smutné, že má dostatok svojich voličov, ktorí s ním zdieľajú fašistické myšlienky, aj keď sa k nim verejne nehlásia. Pochod Brigády nesmrteľných bol manifestáciou a uctenia si pamiatky tých, ktorí sa najviac zaslúžili o povojnový život na Slovensku v SNP, pamiatky tých, ktorí položili svoje životy v SNP, aby sme sa my mohli mať lepšie, uctenia si pamiatky tých, ktorí počas SNP boli fašistami zlapaní a odvlečení do koncentračných či pracovných táborov a uctenia si pamiatky i tých, ktorí to všetko prežili a žili, resp. ešte i dnes žijú medzi nami, aj keď vo svojej starobe musia žiť a trpieť v spoločnosti, ktorá nebola a nie je ich predstavou. Musia sa denne zmierovať s vedomím, že toto nieje ich socialistická spoločnosť, spoločnosť za ktorú bojovali a za ktorú ich spolubojovníci položili svoje životy a na ktorých sa pomaly zabúda. Z uvedeného dôvodu sa práve preto v deň 71. výročia SNP konala táto akcia a so vztýčenými fotografiami účastníkov SNP chceli organizátori podujatia pripomenúť odkaz, že títo ľudia tu boli, sú tu a že títo ľudia svojou krvou a utrpením písali dejiny SNP.

            Vážení občania, nedopusťme, aby odkaz SNP zapadol do zabudnutia, nedopusťme, aby tento odkaz bol pošliapaný a zneuctený a nedopusťme ani to, aby boli prekrútené dejiny SNP. Robme všetko preto, aby sme šírili pravdivé myšlienky účastníkov SNP a aby SNP malo nezastupiteľné miesto v dejinách slovenského národa. Česť a sláva nesmrteľným hrdinom SNP. O rok pri pochode Brigády nesmrteľných dovidenia.

Mgr. Michal Vojník – predseda ZO KSS Michalovce.