Komunistické hnutie má 170 rokov

   V polovici 19.storočia nastal v západnej Európe nárast buržoázno-demokratického hnutia. Stále väčšiu aktivitu prejavoval aj proletariát, ktorý si uvedomoval svoje postavenie a svoje ciele. V tej dobe začali vznikať rôzne organizácie robotníkov, tajné spoločenstva, sektárske krúžky, ktoré nemali vyhranený program svojej činnosti. Boli zväčša pod vplyvom utopických myšlienkových prúdov a maloburžoáznych socialistov.

   Medzi nimi sa vyčleňoval „Zväz spravodlivých“, ktorý mal odnože v niekoľkých krajinách. Začiatkom roku 1847 do neho vstúpili aj Marx a Engels a začali sa podieľať na jeho reorganizácii. V tom istom roku sa v Londýne uskutočnil kongres, na ktorom bolo rozhodnuté premenovať združenie na „Zväz komunistov“. Tak bola založená prvá medzinárodná robotnícka organizácia, ktorá vyhlásila vedecký komunizmus za svoj bojový prápor. Bol to vlastne začiatok zjednotenia marxizmu s robotníckym hnutím.

   V jesení toho istého roku sa v Londýne uskutočnil aj 2.kongres „Zväzu komunistov“. Podľa slov B.Engelsa to bol faktický prvý medzinárodný kongres proletariátu. 

  Marx a Engels dostali úlohu vypracovať dokument, v ktorom sa pred celým svetom jasne a otvorene vyjadria ciele komunistov. Začiatkom roka 1848 bol taký dokument vydaný. Bol to „Manifest Komunistickej strany“.

                                                                                                                           Pavol Suško 

 

Pomýlení“ až za hranicu zdravého rozumu

         Možno aj jednoznačnejšie, ale vulgárnejšie, by sa dalo nazvať myslenie a konanie takých ľudí ako sú tí, ktorí dnes z Prahy cez Poľsko „konštruujú“  kauzu okolo bývalého československého premiéra Štrougala. Pokus o trestné stíhanie bývalého ministra vnútra Československa za to, že údajne  na poľsko – československej hranici kedysi zahynuli štyria Poliaci pri pokuse prejsť hranicu. A.  Štrougal bol vtedy ministrom vnútra...

        Predstavte si dnes situáciu, ktorá už ani nie je tak neobvyklá. Niekto si nechá strážiť svoj oplotený objekt tak, že do vnútra dá dvoch pitbulov. Na každej strane plotu je označenie, že objekt je strážený psami. Ak vnikne zlodej, alebo osoba s inými úmyslami ako kradnúť do tohto objektu a „zadrhnú“ ho pitbuly, budú  majiteľa trestať?

         Druhý príklad. Tí, čo boli dlhodobejšie v USA, ale aj tí, čo sa zaujímajú o tamojšie pomery vedia, že policajti tam majú /v porovnaní s našimi/ oveľa väčšie právomoci v jednaní s ľuďmi. Ak vás zastaví policajná hliadka, čo i len kvôli dopravnému priestupku alebo kvôli podozrivému správaniu,  nariadi vám vystúpiť z auta, oprieť sa o kapotu a dať ruky za hlavu, tak to všetci pokorne urobia. Pri seba menšom podozrivom pohybe zadržaného môže policajt použiť zbraň. Všetci domáci to vedia a pravidla rešpektujú. Neviem, koľkých policajtov odsúdili za použitie zbrane podľa svojich právomoci?

          V oboch uvedených prípadoch „poškodení“ vedia, čo bude nasledovať, ak prekročia výstrahu či pravidlo.

        Pohraničné oplotenia v období „studenej vojny“ tu boli a mali svoju príčinu vo vtedajšej politike oboch blokov. Každý však vedel, na čo slúžia a každý vedel pravidla i následky ich porušenia. Kde je teda „zdravý rozum“, ak sa niekto po 52 rokoch snaží „vykonštruovať“ trestné stíhanie bývalého ministra vnútra, ktorý ani nemá priamy podiel na smrti utečencov, ktorí museli vedieť čo riskujú a „do čoho idú“.

        Súdnym ľuďom by malo byť jasné, že tu nejde o Štrougala. Tu ide o to, nájsť ďalší „pseudo argument“ o „zločinnosti komunistického režimu“, ako aj o „bezohľadnosti a cynizme“ jeho funkcionárov“.

         Asi treba pripomenúť i to, že začiatok „studenej vojny“ a s ňou spojený vznik “železnej opony“ je spojený s vystúpením britského premiéra Winstona Churchila 5.marca 1946 /v americkom Fultone/, a nie Čechoslovaka Štrougala, či iného politika z východu. 

 

                                                                                                               Pavol Suško

Komuniké 

zo stretnutia ľavicových mimoparlamentných subjektov

Dňa 18. februára 2017 sa v centrále Komunistickej strany Slovenska v Bratislave uskutočnilo stretnutie ľavicových, antikapitalistických subjektov. Pozvanie komunistickej strany prijali predstavitelia troch strán a hnutí - Vzdor – strana práce, Úsvit a Front ľavicovej mládeže.
Cieľom stretnutia bolo prediskutovať možnosti spoločného postupu pri hľadaní východiska zo zložitej situácie v ktorej sa naša spoločnosť po dvadsiatichsiedmich rokoch od politického prevratu ocitla. Zvrátenosť súčasného zriadenia citeľne poškodzuje existenciu väčšiny občanov Slovenska a na politickej scéne nie je žiadny relevantný subjekt, ktorý by zastavil devastáciu krajiny a degradáciu poctivo pracujúceho človeka. Konštatovali, že Slovenská republika je v hlbokej politickej a spoločenskej kríze a že majú záujem reprezentovať slovenských voličov, preferujúcich skutočné ľavicové hodnoty.
Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe vytvorenia jednotného spoločného frontu zosobňujúceho historické hodnoty, ktorých korene sú hlboko v slovenskej zemi a na ktorých vyrástli mnohé generácie. 
Možnosti a potreby ďalšieho postupu budú predmetom rokovaní v zúčastnených politických subjektoch a následne bude prebiehať ďalšia séria spoločných stretnutí ich predstaviteľov.

V Bratislave, 18. februára 2017.

 

KSS hľadá spojencov medzi ľavicovými a vlasteneckými subjektami i osobnosťami

V Bratislave rokoval Ústredný výbor KSS        

 

            V sobotu 4.februára rokoval v Bratislave Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska. Jedným z dôležitých bodov straníckeho rokovania bola informácia o priebehu stretnutí a rozhovorov so zástupcami strán, ktorých programové body sú podobné alebo blízke programovým cieľom KSS. Stretnutia iniciovala KSS ešte v decembri minulého roku. Cieľom je vytvoriť spoločnú platformu, s politickými  programovými cieľmi založenými na ozajstných ľavicových a vlasteneckých hodnotách, ktoré budú v súlade so záujmami väčšiny občanov Slovenska.

            Prvé kolo stretnutí sa uskutočnilo s predstaviteľmi jedenástich subjektov. Vytvorilo predpoklady k poznaniu záujmu o spoluprácu s KSS i s ďalšími stranami v najbližšom období. Nasledujúce spoločné  rokovanie sa uskutoční ešte do konca mesiaca februára tohto roku.

            V nadväznosti na uvedený proces a v súlade s programovými zámermi strany bol prerokovaný a schválený plán práce na rok 2017. Okrem vnútrostraníckych akcii a opatrení je v ňom zahrnutý aj celý rad akcii na verejnosti, aj spolupráca so stranami v rámci komunistického a robotníckeho hnutia v Európe. 

            Ústredný výbor prerokoval a prijal opatrenia na realizáciu mediálnej politiky na ďalšie obdobie. Prerokoval a schválil aj nový ekonomický model hospodárenia KSS od roku 2018. 

 

V Bratislave 5. februára 2017

Ambíciou komunistov je spolupráca neparlamentnej ľavice a vlasteneckých síl!

Komunistická strana Slovenska, uvedomujúc si nevyhnutnosť zjednotenia a posilnenia relevantných, neparlamentných subjektov, ktoré stoja na hodnotách sociálnej spravodlivosti, mieru a vlastenectva, uskutočnila s nimi v uplynulom období viacero individuálnych rokovaní s ambíciou úzkej spolupráce a spoločného postupu. 
KSS konštatuje, že v slovenskej politike a predovšetkým v radoch slovenskej verejnosti, je priestor na presadenie sa takých politických prúdov, ktoré predstavujú serióznu a realistickú alternatívu ponovembrovému modelu spoločensko-politického vývoja. Základné hodnotové východiská, na ktorých by mala stáť budúca spolupráca, majú smerovať k posilneniu úlohy štátu v ekonomike a riadení spoločnosti k obnoveniu sociálneho charakteru štátu k účinnému zápasu s tými, čo rozkradli majetok spoločnosti budovaný po druhej svetovej vojne, ako aj k boju s korupciou a klientelizmom. Dôležitým pilierom spolupráce má byť aj presadzovanie politiky mieru a vzájomne výhodnej spolupráce medzi všetkými krajinami Európy i sveta. Odchod Slovenska z agresívneho paktu NATO a nekompromisné presadzovanie národno-štátnych záujmov SR v medzinárodných štruktúrach, má byť taktiež jednou zo zásadných priorít. 
Komunistická strana Slovenska v záujme vytvorenia spojenectva založeného na spomínaných hodnotách zvoláva do Bratislavy 18. februára 2017 spoločné stretnutie vybraných politických subjektov, za účelom hľadania spoločných programových prienikov a konkrétnych možností spoločného postupu.

V Bratislave 30. januára 2017

PhDr. Jozef Hrdlička 
Predseda ÚV KSS

Mgr. Michal Vojník
Predseda pracovnej komisie Predsedníctva ÚV KSS 
pre spoluprácu s inými politickými subjektami

 

Che Quevara

Svet sa zbláznil asi hára...

www.youtube.com/watch?v=SF7FMm0tUMU

Oslavy 1.mája 2016 :

 

Dá sa povedať, že oslavy 1.mája 2016 prebehli podľa očakávania. Dňa 30.04.2016 prebehla súťaž vo varení gulášu, ktorej sa zúčastnilo jedno trojčlenné družstvo KSS y Michaloviec. Ocenení primátorom MESTA Michalovce, bolo všetkých 11 súťažiacich družstiev.

1.mája prebehli na námestí oslavy k Medzinárodnému sviatku práce. Tohto sviatku sa v Michalovciach zúčastnili aj komunisti z okresu Michalovce a Sobrance. Tak, ako každý rok, aj v tomto roku členovia SMER-u odignorovali vzstúpenie predstaviteľov KSS a po svojom prejave sa odobrali na parky a pivo, pričom vzyvali vštkých prítomných sediacich pred tribunov. Občania, ktorí neboli zo stranz SMER ostali a vypočuli si prejavy predsedov MO a OV KSS Michalovce. Plný prejav predsedu MO KSS Michalovce si môžete prečítať v plnom znení tu : 1.máj 2016.doc (35,5 kB)

Súťaž politických strán vo varení gulášu 30.4.2016
1.máj 2016 - Michalovce
 
Všetky obrázky si môžete prezrieť v : Fotogaléria

Vitajte na našom webe

Tieto stránky sú pravidelne  aktualizované a sú určené pre všetkých občanov Slovenskej republiky a všetkých členov a sympatizantov Komunistickej strany Slovenska, ktorí chcú byť pravdivo informovaní o diani v našej spoločnosti i vo svete.

Upozornenie pre návštevníkov :

Očakávame Vaše podnety a návrhy na :

magazinkssmi@gmail.com

telefonicky
Mob.: +421917120595
alebo
nás kontaktujte cez vyplnený formulár.

Vaše pripomienky neostanú nepovšimnuté.

Osobný kontakt na adrese OV KSS :

UTOROK, STREDA,
v čase od 10,00 - 12,00 hod.

V prípade nestránkových dní je možné si dojednať stretnutie cez telefonné číslo : +421917120595

 

Magazín KSS č.1 - Predstavenie - Sme proti vojne : Magazín kss-spravodajstvo

Magazín KSS č.2 - O mediálnej manipulácii : Magazín kss-spravodajstvo

Magazín KSS č.3 - Postoje KSS k reálnemu stavu spoločnosti : Magazín kss-spravodajstvo

Magazín KSS č.4 - O hlbokej kríze kapitalizmu : Magazín kss-spravodajstvo

Magazín KSS č.5 - Úžera a exekúcia je zločin : Magazín kss-spravodajstvo

Magazín KSS č.6 - Európa, raj pre imigrantov? : Magazín kss-spravodajstvo

Magazín KSS č.7 - K volebnému programu KSS : Magazín KSS

Magazín KSS č.8 - Mediálna politika KSS : Magazín KSS

Magazín KSS č.9 - Komentár k štrajku zdravotných sestier a učuteľov : Magazín KSS

Magazín KSS č.10 - Výzva k voľbám : Magazín KSS

Mimoriadne vydanie KSS - Predstavenie kandidáta : Magazín KSS

 

 

Kontaktujte nás

Štítky

Novinky

Stránky sú pravidelne aktualizované.

02.03.2017 07:30
Prijímame vaše podnety a návrhy. Klikni vľavo na KONTAKT.  

Webová prezentácia bola spustená

13.12.2016 15:00
Túto webovú prezentáciu sme spustili za účelom pravdivého objasnenia situácie občanom na Slovensku...